المشاط: گستاخی آمریکا را پاسخ می دهیم/ در قبال غارت منابع خود سکوت نمی کنیم

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهی بنویسید