امام جمعه اهواز: مهمترین شیوه بدخواهان نظام ،انتشار اخبار دروغ از طریق فضای مجازی است

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهی بنویسید