امام جمعه کرمانشاه: دانش‌آموزان و دانشجویان در مقابل دسیسه‌های دشمن آگاه باشند

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهی بنویسید