تداوم غبار صبحگاهی و افزایش آلاینده‌ها تا فردا چهارشنبه در خوزستان

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهی بنویسید