سادگی، تواضع، احترام به افکار مردم، تلاش برای وحدت از بارزترین صفات آیت الله نجومی

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهی بنویسید