ضرورت برگزاری آزمون‌ سراسری بدون کاغذ/همراهی همه دستگاه‌ها نیاز است

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهی بنویسید