همه سامانه‌های خدماتی وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها متصل شد/وضعیت قطعی سامانه‌ها به حداقل رسید

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهی بنویسید