یک مسوول توانیر: تحریم‌ها تاثیری بر تامین تجهیزات ایمنی برق نگذاشته است

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهی بنویسید